SSL - Teoria i zasada działania

Daniel Rychcik
muflon@mat.uni.torun.pl
26-11-2000

I Podstawy kryptografii

Algorytmy szyfrowania danych dzielimy najczęściej na dwa rodzaje w zależności od używanego schematu kluczy danych. Pierwszy rodzaj to

1. Kryptografia kluczy prywatnych

Ten sposób szyfrowania danych (zwany również kryptografią symetryczną, lub kryptografią z kluczem tajnym} znany jest od dawna. Najprostsze jego rodzaje to szyfry oparte o przestawianie liter według pewnego, z góry ustalonego schematu. Dane szyfrowane były w ten sposób już w starożytności - np. Juliusz Cezar używał szyfru opartego na tym schemacie do przekazywania rozkazów swoim oddziałom.

Ogólny schemat wszystkich tego typu algorytmów jest następujący:

 • Strony uzgadniają klucz(e) służące do szyfrowania/deszyfrowania danych.
  (Najczęściej ten sam klucz służy zarówno do szyfrowania jak i deszyfrowania, ale nie jest to regułą).
 • W późniejszym czasie strony używają uzgodnionych kluczy do wymiany danych, ewentualnie zmieniając je co jakiś czas.

Bardziej zaawansowane szyfry symetryczne używane dzisiaj opierają się o operacje na bitach. Najbardziej znany algorytm to DES używany m.in. do szyfrowania haseł w systemach UNIX-owych. Używa on skomplikowanych operacji na bitach danych, których kolejność i rodzaj zależy właśnie od bitów klucza. Inne znane algorytmy symetryczne to 3DES (mocniejsza wariacja DES, RC2 i RC4.

Największą zaletą algorytmów symetrycznych jest ich szybkość - odpowiednio stosowane, mogą tylko nieznacznie zmniejszać przepustowość kanału transmisyjnego.

2. Kryptografia kluczy publicznych

Odkrycia matematyczne drugiej połowy XX wieku umożliwiły powstanie kryptografii opertej o klucze publiczne. Podstawową wadą szyfrów symetrycznych jest bowiem konieczność uzgodnienia a priori tajnych kluczy używanych do wymiany danych. Często stawia to pod znakiem zapytania cały sens operacji, jeżeli np. strony znajdują się w dużym oddaleniu od siebie i potrzebują przesłać pilne dane.

Taka sytuacja wprowadzała poza tym problem związany z tajnością kluczy. Aby bowiem dwie strony mogły uzgodnić ze sobą tajne klucze, musiały najpierw przesłać je sobie drogą tajną - ale jak przesłać zaszyfrowane klucze nie mając kluczy używanych do szyfrowania?

Kryptografia kluczy publicznych, zwana także kryptografią asymetryczną zakłada, że każda transmisja danych używa dwóch kluczy. Jeden z nich, klucz prywatny znany jest tylko jednej stronie, zaś drugi, klucz publiczny, nie musi być tajny - jest on powszechnie dostępny i umożliwia przykładowo wysyłanie zaszyfrowanych informacji do właściciela klucza prywatnego.

Matematyczne podstawy kryptografii asymetrycznej oparte są o "problemy asymetryczne", czyli takie, które jest o wiele łatwiej wymyśleć, niż rozwiązać. Typowy przykład to faktoryzacja liczb - łatwo jest pomnożyć przez siebie kilka dużych liczb pierwszych, natomiast rozkład iloczynu na czynniki jest już dużym problemem obliczeniowym.

Ogólny schemat działania metod szyfrowania z kluczem publicznym jest następujący:

 • Każda ze stron generuje parę kluczy (publiczny+prywatny)
 • Każda ze stron publikuje swój klucz publiczny w sieci (jest on dostępny dla wszystkich)
 • Jeżeli A chce przesłać wiadomość do B to szyfruje ją kluczem publicznym B. Z własności algorytmu wynika, że tylko używając klucza prywatnego B można ją odtworzyć
  (to jest typowy schemat wymiany danych).
 • Jeżeli B chce mieć pewność, że wymienia informacje rzeczywiście z A, to może np. poprosić A o zaszyfrowanie pewnego tekstu jego kluczem prywatnym. Jeżeli B będzie w stanie odtworzyć tekst używając klucza publicznego A to znaczy, że rozmawia rzeczywiście z właściwym partnerem.
  (to jest typowy schemat autentyfikacji partnera)
 • Jeżeli B po odebraniu wiadomości od A chce zabezpieczyć się przed sytuacją, w której A zaprzeczy, że wysłał wiadomość, może poprosić A o zaszyfrowanie jej dodatkowo swoim kluczem prywatnym (a następnie kluczem publicznym B). B będzie w stanie ją odszyfrować (najpierw używając swojego klucza prywatnego, a następnie publicznego klucza A) i A nie będzie mógł zaprzeczyć, że wiadomość wysłał - wiadomość która dała się odszyfrować kluczem publicznym A musiała być zaszyfrowana jego kluczem prywatnym.
  (to jest typowy schemat podpisu cyfrowego)

Najbardziej znany przykład algorytmu stosującego klucze publiczne to RSA stosowany np. w systemie bezpiecznej poczty PGP.

Jak widać kryptografia asymetryczna likwiduje wszystkie wady kryptografii symetrycznej. Jest to właściwie rozwiązanie doskonałe, które ma tylko jedną wadę: szybkość. O ile algorytmy symetryczne (zwłaszcza blokowe) dobrze nadają się do stosowania "w locie", to złożoność obliczeniowa szyfrowania czy deszyfrowania z użyciem kluczy publicznych raczej wyklucza takie zastosowania. Próbą połączenia najlepszych cech obydwu metod szyfrowania jest

3. Metoda mieszana

Najważniejszym faktem dla tej metody stała się obserwacja, że niedogodność algorytmów symetrycznych nie polega na ich "słabości" - dobierając odpowiednio długi klucz możemy uzyskać zabezpieczenie właściwie dowolnie "silne". Problemem jest tylko uzgodnienie tych kluczy. Za to algorytmy symetryczne są o wiele szybsze.

Wymyślono więc następujący schemat bezpiecznego przesyłania danych:

 • A generuje klucz K, który używany będzie później przy przesyłaniu danych algorytmem symetrycznym.
 • A wysyła klucz K do B korzystając z jego klucza publicznego
 • B odczytuje klucz K korzystając ze swojego klucza prywatnego.
 • Strony dalej komunikują się korzystając z szyfrowania symetrycznego z użyciem klucza K

Możliwe są różne wariacje tej metody umożliwiające na przykład:

 • Autentyfikację serwera/klienta
  Można to zrealizować na etapie nawiązywania połączenia - właściwie sytuacja jest tu taka, jakby używany był tylko algorytm asymetryczny.
 • Okresową wymianę kluczy
  Strony mogą się umówić, że przykładowo co 15 minut niszczą i od nowa generują klucze symetryczne. Może to być ważne przy połączeniach trwających bardzo długo i takich, po których przesyła się niewiele danych. Ktoś posiadający odpowiednio szybki komputer i będący w stanie podsłuchać szyfrowaną transmisję mógłby wtedy jednak dane odszyfrować.

Przykłady zastosowania opisywanej metody to:

 • SSH (Secure Shell)- protokół bezpiecznego logowania się do systemu zdalnego.
  Zaletą SSH w porównaniu z logowaniem się przy pomocy telneta lub rsh (oczywiście poza bezpieczeństwem) jest fakt, że można wyeliminować podawanie hasła - do autentyfikacji wystarczający jest klucz prywatny klienta.
 • SSL (Secure Socket Layer) - protokół bezpiecznych połączeń WWW, któremu poświęcona jest dalsza część tego dokumentu.

II Protokół SSL

1. Podstawy

Najkrócej mówiąc, protokół SSL jest praktycznym wykorzystaniem algorytmów opisanych dotychczas dla potrzeb bezpiecznej komunikacji w sieci Internet. W swej podstawowej wersji zabezpiecza on protokół HTTP, jednak z użyciem dodatkowych narzędzi można z jego pomocą obudować również usługi FTP, news i poczty elektronicznej.

Ważnym problemem, który pojawił się przy implementacji bezpiecznych połączeń sieci WWW była sprawa autentyfikacji kluczy publicznych. To, że nie muszą one być tajne nie oznacza wcale, że mogą być zupełnie nie zabezpieczone przed atakami - powinna istnieć jakaś metoda zabezpieczania integralności kluczy publicznych.

W większości rozwiązań z tym problemem poradzono sobie wprowadzając pewne "zaufane" instytucje przechowujące klucze publiczne. Przykładowo w systemie PGP istnieje w sieci centralna baza kluczy publicznych, w której dostępne są klucze wielu znanych osób. Również integralną częścią protokołu SSL jest mechanizm obsługi certyfikatów

2. Certyfikaty

Certyfikat jest to zbiór danych jednoznacznie identyfikujących pewną jednostkę (na przykład osobę, lub komputer) oraz pozwalający stwierdzić, czy osoba, która się nim legitymuje jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Jest on potwierdzony przez zaufaną organizację, zwaną w protokole SSL certificate authority (CA). Certyfikat zawiera:

 • Nazwę certyfikowanego obiektu
 • Identyfikator obiektu
 • Klucz publiczny obiektu
 • Czas ważności
 • Nazwę wystawcy certyfikatu
 • Identyfikator wystawcy
 • Podpis wystawcy
  (To pole zawiera jednoznaczny skrót całego certyfikatu zaszyfrowany przy pomocy klucza prywatnego wystawcy.)

Szczególnym przypadkiem jest certyfikat poświadczający tożsamość CA - identyfikator wystawcy jest w nim równy identyfikatorowi obiektu, a skrót certyfikatu jest szyfrowany kluczem publicznym obiektu! Jest to logiczna konsekwencja przyjętego założenia, że CA jest instytucją zaufaną i jej tożsamości nie trzeba sprawdzać (a właściwie nie można, bo kto ją miałby potwierdzić?).

W ogólnym przypadku mamy tak zwany łańcuch certyfikatów. Nie musimy (a nawet nie powinniśmy) bowiem dla każdego obiektu w danym systemie wystawiać certyfikatu potwierdzonego przez CA, gdyż spowodowałoby to przeciążenie tych instytucji i niepotrzebny rozrost bazy danych. Możemy na własne potrzeby ustanowić lokalny urząd certyfikacyjny który będzie poświadczał lokalne certyfikaty, a sam będzie legitymował się certyfikatem poświadczonym przez CA.

W takim przypadku przy autentyfikacji certyfikatu możliwe są dwie sytuacje:

 • Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, to ustalamy, że wewnątrz naszej sieci ufamy wszystkim certyfikatom potwierdzonym przez lokalny CA - wtedy w zasadzie możemy zrezygnować z usług zewnętrznej instytucji certyfikującej.
 • Jeżeli jednak chcemy sprawdzić, czy instytucja potwierdzająca certyfikat, który właśnie otrzymaliśmy jest faktycznie tym, za kogo się podaje, zawsze możemy w analogiczny sposób zweryfikować jej certyfikat. W ten sposób w końcu dojdziemy do kogoś komu ufamy (w najgorszym razie będzie to któryś z międzynarodowych CA - ale komuś ufać musimy :).

Problemem który pojawia się wraz z certyfikatami jest ich unieważnianie. O ile bowiem łatwo jest stwierdzić, czy certyfikat nie jest już za stary - zawiera on odpowiednie pole, to może się okazać, że należy certyfikat unieważnić przed jego terminem wygaśnięcia. Przykładowo, jeśli z pracy odchodzi pracownik posiadający dostęp do ważnych danych firmy, to powinna istnieć możliwość odebrania mu tych uprawnień niezależnie od terminu ważności jego certyfikatu.

Rozwiązanie (choć nie idealne) tego problemu to listy unieważnień (certificate revocation lists) przechowywane we wszytkich serwerach wystawiających certyfikaty. Ich działanie polega na tym, że klient przy sprawdzaniu autentyczności dowolnego certyfikatu musi zgłosić się do jego wystawcy i poprosić o sprawdzenie, czy przypadkiem nie został on unieważniony przed czasem.

Nie jest to niestety rozwiązanie idealne, gdyż generuje dodatkowy ruch w sieci i jest dość "sztuczne". Niestety jak do tej pory nie wymyślono nic lepszego i często wręcz nie stosuje się żadnych metod uniewazniania certyfikatów.

3. Protokół SSL

SSL jest protokołem typu klient-serwer pozwalającym na nawiązanie bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów. Jest on zorientowany głównie na autentyfikację serwera (np. sklepu internetowego do którego klient wysyła numer karty kredytowej i chce mieć pewność co do odbiorcy), ale przewiduje również możliwość autoryzacji klienta.

Schemat działania protokołu wygląda następująco (jako K oznaczamy klienta, a jako S - serwer):

 • K -> S ClientHello
  Klient wysyła do serwera zgłoszenie zawierające m.in. obsługiwaną wersję protokołu SSL, dozwolone sposoby szyfrowania i kompresji danych oraz identyfikator sesji. Komunikat ten zawiera również liczbę losową używaną potem przy generowaniu kluczy.

 • K <- S ServerHello
  Serwer odpowiada podobnym komunikatem w którym zwraca klientowi wybrane parametry połączenia: wersję protokołu SSL, rodzaj szyfrowania i kompresji, oraz podobną liczbę losową.

 • K <- S Certificate
  Serwer wysyła swój certyfikat pozwalając klientowi na sprawdzenie swojej tożsamości (ten etap jest opcjonalny, ale w większości przypadków występuje)

 • K <- S ServerKeyExchange
  Serwer wysyła informację o swoim kluczu publicznym. Rodzaj i długośc tego klucza jest określony przez typ algorytmu przesłany w poprzednim komunikacie.

 • K <- S ServerHelloDone
  Serwer zawiadamia, że klient może przejść do następnej fazy zestawiania połączenia.

 • K -> S ClientKeyExchange
  Klient na podstawie ustalonych w poprzednich komunikatach dwóch liczb losowych (swojej i serwera) generuje klucz sesji używany do faktycznej wymiany danych. Następnie wysyła go serwerowi używając jego klucza publicznego.
  Uwaga: wygenerowany klucz jest kluczem algorytmu symetrycznego (typowo DES)! Jest on jednak ustalony w sposób bezpieczny i znany jest tylko komunikującym się stronom.

 • K -> S ChangeCipherSpec
  Klient zawiadamia, że serwer może przełączyć się na komunikację szyfrowaną.

 • K -> S Finished
  ... oraz że jest gotowy do odbierania danych zakodowanych.

 • K <- S ChangeCipherSpec
  Serwer zawiadamia, że wykonał polecenie - od tej pory wysyłał będzie tylko zaszyfrowane informacje.

 • K <- S Finished
  ... i od razu wypróbowuje mechanizm - ten komunikat jest już wysyłany bezpiecznym kanałem!

Protokół SSL przewiduje również kontrolowane zakończenie połączenia. Jest ważne, gdyż nie można dopuścić do sytuacji, w której potencjalny intruz jest w stanie przerwać fizyczny kanał komunikacyjny i tym samym zniekształcić treść przesyłanej wiadomości.

Do kontrolowania zakończenia połączenia służy komunikat ClosureAlert.

4. Autentyfikacja klienta

Jak widać na schemacie z poprzedniego punktu, w protokole SSL domyślna sytuacja zakłada tylko autentyfikację serwera. Istnieją jednak metody pozwalające na autentyfikację klienta. W tym celu korzysta się z trzech dodatkowych komunikatów:

 • K <- S CertificateRequest
  Po przesłaniu swojego certyfikatu serwer zawiadamia, że chciałby otrzymać certyfikat klienta

 • K -> S Certificate
  Po otrzymaniu komunikatu ServerHelloDone klient odsyła swój certyfikat

 • K -> S CertificateVerify
  Klient musi potwierdzić, że faktycznie posiada klucz prywatny odpowiadający wysłanemu certyfikatowi. W tym celu klient szyfruje swoim kluczem prywatnym skrót wszystkich dotychczas ustalonych danych o połączeniu i wysyła go korzystając z tego komunikatu.

5. Odtwarzanie poprzedniej sesji

Nawiązanie połączenia SSL jest procesem dość długotrwałym i wymagającym skomplikowanych obliczeń. W przypadku wielu krótkich połączeń pożądana byłaby możliwość kontynuowania połączenia bez ponownej wymiany kluczy publicznych, ustalania klucza sesji itp. (Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku protokołu HTTP - stosowane są tam tzw. połączenia trwałe - persistent connections.

Protokół SSL przewiduje taką możliwość. Jeżeli w komunikacie ClientHello klient poda SessionId równy identyfikatorowi jednej z poprzednich sesji, to serwer przyjmie, że klient chce kontynuować połączenie z użyciem poprzednio uzywanego klucza.Literatura:

 1. Stephen Thomas - "SSL and TLS Essentials", Wiley and Sons 2000